Werkwijze

Actueel beleid

De stichting geeft presentaties bij instellingen en particulieren die interesse hebben in haar doelstelling.
De stichting werft niet actief gelden. Giften die worden ontvangen dienen ter bestrijding van de kosten van de stichting. Een batig saldo wordt uitgekeerd aan goede doelen.

Activiteiten

Stichting De Vrije Gift heeft in 2022:
* Contacten onderhouden met levensbeschouwelijke instellingen en stichtingen;
* Gesprekken met particulieren ter bevordering van haar doel;
* Onder andere de volgende projecten en goede doelen financieel gesteund:
Behoud van levensbeschouwelijke instellingen
Hulp voor mensen in nood
Behoud van natuur
Onderzoek naar ziektes

Steun aan Stichting De Vrije Gift

Wilt u het werk van de stichting steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL37 RABO 0126 2360 62. Stichting De Vrije Gift is ook een ANBI.

Hoe krijgt mijn gift meerwaarde?

De werkwijze voor een periodieke gift is als volgt:

Tel de giften van het vorige jaar per goede doel bij elkaar op. Voorbeelden: twaalf maandgiften bij elkaar of vier kwartaalgiften bij elkaar of collectebonnen en de vrijwillige bijdrage aan een kerk bij elkaar. Vervolgens schat u voor uzelf in welk bedrag u netto jaarlijks per goed doel zou willen geven. Dit bedrag deelt u door 0,63 (bij 37% belastingtarief). Bij benadering geldt dit bedrag voor de meeste mensen. Voor zekerheid in uw situatie dient u contact op te nemen met een specialist. De uitkomst hiervan is het (bruto)bedrag wat u in de akte kunt opnemen (zie Downloads). U ziet ten opzichte van uw nettobedrag een aanzienlijke toename.

Voorbeeldberekening:

Zonder akte : Met akte:
Gezinsinkomen € 36.000,- € 36.000,-
Inkomstenbelasting 37 % 37 %
Giften € 360,- € 571,-
Percentage inkomen 1 % n.v.t.
Aftrekbaar € 0,- € 571,-
Belastingvoordeel € 0,- € 211,-
Uw netto kosten € 360,- € 360,-

Uit het gegeven voorbeeld kunt u opmaken dat er de komende 5 jaar 5 x 211 = 1055 euro meer aan goede doelen geschonken kan worden. Bij grotere inkomens kan het voordeel nog meer worden. Gezinsinkomens zijn meestal hoger dan het voorbeeld.

Voor uw belastingaangiften kunt u de jaarbijdrage bij periodieke akten invullen, dit bedrag is volledig aftrekbaar. Giften via akten, (minimaal) voor vijf jaar met een vast jaarlijks bedrag, kennen geen fiscale drempels.

Jaarcijfers

Download Jaarcijfers 2022